1016
Jaunimo reikalų agentūra
Projekto "Jungtys" jaunimo darbuotojas–atvejo koordinatorius
Jaunimo reikalų agentūra
Jaunimo reikalų agentūra

Projekto "Jungtys" jaunimo darbuotojas–atvejo koordinatorius

Jaunimo reikalų agentūra

Apie projektą "Jungtys" 07-020-P-0001

Jaunimo reikalų agentūra (toliau Agentūra) nuo 2024 m. kovo 6 d. pradėjo įgyvendinti projektą JUNGTYS, kurio tikslas mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.
Projekto tikslinė grupė mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvūs jauni žmonės.
Siekiant kokybiškai įgyvendinti projektą JUNGTYS skelbiama jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatoriaus atranka darbui Visagino savivaldybėje.
Projekto jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatoriaus pareigybė reikalinga tikslingai dirbti su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (toliau MGT) (potencialiais neaktyviais jaunais žmonėmis (toliau NEET)) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinti intervencines priemones, siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, savanoriauti bei užtikrinti prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Atsiųsk mums laišką, jeigu atitinki bent vieną iš šių specialiųjų reikalavimų:

· Turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su MGT ir (arba) NEET jaunimu;
·  Per paskutinius dvejus metus esi dalyvavęs ne trumpesniuose nei 20 valandų Jaunimo reikalų agentūros (toliau Agentūra), kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims;
·  Esi įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.).

Kviečiame Tave prisijungti prie mūsų komandos, jeigu:

·  Gerai žinai Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo, Savanoriškos veiklos  Nr. XI-1500 pakeitimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius CPVA remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo taisykles;
·  Moki analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
·  Gebi savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
·  Tvarkydamas asmens duomenis mokėsi vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?

·  Ieškoti neaktyvių NEET ir MGT jaunuolių, informuoti juos apie galimybes ir nustatyti jų poreikius.
·  Kartu su jaunuoliais sudaryti individualius veiklos planus (toliau IVP) ir vykdyti juos įgyvendinti.
Vykdyti IVP įgyvendinimo priežiūrą.
·  Tarpininkauti tarp neaktyvaus NEET ar MGT jaunuolio ir darbo rinkos, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų, savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų.
·  Kurti ir plėtoti tarpžinybinį įstaigų, organizacijų atstovų tinklą savivaldybėje.
·  Palaikyti ryšį su neaktyviu NEET ar MGT jaunuoliu gavusiu kokybišką pasiūlymą, esant reikalui tarpininkauti, motyvuoti.
·  Rengti ir teikti duomenis, ataskaitas Agentūrai.
·  Vykdyti kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Ką mes siūlome?

·  Prisidėsi prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
·  Jaunatvišką ir draugišką kolektyvą.
·  Galimybes mokytis.
·  Darbą pilnu etatu (pagal susitarimą galimybė dirbti ir 0,5 ar 1,5 etato).
Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 1589

Papildoma informacija: Darbo krūvis sulygstamas šalių susitarimu ir gali būti 20, 40 arba 60 valandų per savaitę, pareiginės algos koeficientas 0,89. Darbo užmokestis projekto eigoje priklausys nuo Tavo darbo rezultatų. Terminuota sutartis iki 2028-02-29.

Vietovė

    Visaginas, Utenos apskritis, Lietuva

Laikas

  • Terminuota sutartis

Įgūdžiai

 Darbas su jaunimu
Kontaktinis asmuo
Ramunė Rinkūnienė
+370 605 01626
Jaunimo reikalų agentūra veikia tokiose srityse:Darbas su jaunimu: atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių palaikymas, jaunimo darbuotojų kompetencijų kėlimas, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje palaikymas, jaunimo informavimas ir konsultavimas, darbo su jaunimo tarybos veiklos koordinavimas bei kitų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas. Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas: darbas su savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis, darbas su savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis, darbas su nacionalinėmis jaunimo organizacijomis, darbas su jaunimo organizacijomis, bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Jaunimo savanoriška tarnyba: jaunimo savanoriškos tarnybos modelio koordinavimas ir jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas. Tarptautinė jaunimo politika: Lietuvos - Lenkijos jaunimo mainų fondas, Lietuvos - Ukrainos jaunimo mainų fondas, dvišaliai susitarimai, Rytų partnerystės veiklos, programos Globali Lietuva įgyvendinimas, Europos solidarumo korpusas, Erasmus + programa bei kiti tarptautiniai įsipareigojimai. Tarpžinybinis bendradarbiavimas: jaunimo tyrėjų tinklo veiklos koordinavimas, nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos veiklos administravimas, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, profesinis orientavimas, emocinė pagalba, psichinė ir fizinė jaunimo sveikata, verslumo skatinimo programos, socialinės paslaugos, vaikų neformalus švietimas ir kitos tarpsektorinės temos.

Įmonės tinklalapishttps://jra.lt/

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Projektų vadovas (-ė)
Inovacijų agentūra, VšĮ
Vilnius
€ 2500 – 3000
Galioja iki: 2024.05.28
Lietuvos biuro komandos asistentė /-as (su vokiečių k. žiniomis)
Vyriausiasis projektų vadybininkas (-ė)
Europos humanitarinis universitetas, VšĮ
Vilnius
€ 2500 – 2800
Galioja iki: 2024.05.29
Duomenų bazių administratorius (-ė)
Lietuvos mokslo taryba
Vilnius
€ 2231 – 2231
Galioja iki: 2024.05.26
Tarptautinės komunikacijos vadovas (-ė)
Inovacijų agentūra, VšĮ
Vilnius
€ 2800 – 3200
Galioja iki: 2024.06.12
SAP Analytics Consultant
Accenture
Vilnius
€ 3175 – 5400
Galioja iki: 2024.05.29