POLITIKOS ANALITIKAS (-Ė)
POLITIKOS ANALITIKAS (-Ė)
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas
POLITIKOS ANALITIKAS (-Ė)

POLITIKOS ANALITIKAS (-Ė)Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Papildoma informacija

Į savo kolektyvą mielai priimtume:

Politikos analitiką (-ę) (Lietuvos mokslo tarybos vykdomame projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas“ (LINO LT) Lietuvos mokslo ryšių biure LINO Briuselyje)
Terminuota sutartis iki projekto pabaigos, kuri numatyta 2023-08-31.

Darbo pobūdis:

 • rinkti, sisteminti ir teikti informaciją Lietuvos mokslo ryšių biuro (toliau – Biuras) vadovui apie tarptautinių MTEPI programų ir kitų mokslo srities iniciatyvų rengiamus kvietimus teikti paraiškas, planuojamus renginius ir galimybes juose dalyvauti, ES MTEPI politikos pokyčius bei kitas Lietuvos mokslininkų galimybes plėsti tarptautinį bendradarbiavimą;
 • tvarkyti Biuro interneto tinklapio turinį;
 • padėti organizuoti tikslinių ir (ar) teminių partnerių paieškos renginius, tikslines konsultacijas ir vizitus, skirtus pasirengti dalyvauti ES MTEPI programose ir kitose iniciatyvose, tikslinius vizitus ir (ar) stažuotes, skirtus susipažinti su ES ir kitų šalių MTEPI iniciatyvomis, naujovėmis ir aktualijomis bei užmegzti dalykinius ryšius, taip pat ataskaitinius renginius ir forumus, skirtus mokslo plėtotei, ir kitas Projekte numatytas išvykas;
 • padėti organizuoti Biuro veiklų pristatymo ir kitus tematinius renginius;
 • rengti medžiagą projekte numatytiems renginiams ir Biuro darbuotojų vizitams;
 • Biuro vadovui pavedus, atstovauti Biurą tarptautiniuose renginiuose;
 • tvarkyti Biuro raštvedybą;
 • padėti rengti Projekto leidinius;
 • dalintis informacija apie ES ir iš kitų šaltinių finansuojamas tarptautines programas;
 • padėti Lietuvos tyrėjams pristatyti jų vykdomus mokslinius tyrimus kitiems ES tyrėjams.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažiau kaip trejų metų darbo patirties įmonėje ar įstaigoje, vykdančioje ir (ar) administruojančioje MTEPI veiklos darbus;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, o taip pat ES teisės aktais, reglamentuojančiais MTEPI sistemą ir tarptautinius ryšius, su ES MTEPI programomis bei jų finansavimą ir dalyvavimą jose reglamentuojančiais ES teisės aktais;
 • gebėti rengti analitinę ir viešinimui skirtą medžiagą MTEPI klausimais;
 • mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti tvarkyti dokumentus, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą C1 lygiu.

Apie mus:

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina programinį konkursinį finansavimą.

Taryba vykdo projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas“. Vykdant projektą įkurtas Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuras Briuselyje LINO, kurio tikslas – padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvauti Europos Sąjungos mokslo finansavimo programose, būti pagrindiniu, greičiausiu ir patikimiausiu informacijos šaltiniu apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamose tarptautinėse programose. Daugiau apie LINO biurą: http://lino.lmt.lt/apie-biura/

Laukiame Jūsų:

1. Gyvenimo aprašymo;
2. Išsilavinimą ir profesinę patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijų;