Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas

Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistasKauno miesto savivaldybės administracija

Darbo vieta:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį duomenų analizės, sisteminimo ir apibendrinimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;
5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (gimtąja ir užsienio kalba).

Funkcijos:

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:
1. padėti organizuoti ir koordinuoti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų rengimą, dalyvauti juos įgyvendinant ar atliekant jų įgyvendinimo priežiūrą;
2. administruoti elektroninę strateginio planavimo sistemą, konsultuoti su jos naudojimu susijusiais klausimais, identifikuoti kylančias su sistemos naudojimu susijusias problemas, jas spręsti arba teikti tiesioginiam vadovui pasiūlymus, kaip jas spręsti;
3. rengti ir teikti Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams metodinę informaciją strateginio planavimo klausimais (rengiant planus, formuluojant rodiklius, planuojant biudžetą, teikiant ataskaitas, vertinant veiklų pasiekimo rodiklius ir kt.);
4. kaupti informaciją apie Savivaldybės strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų veiklų įgyvendinimą, rodiklių pasiekimą ir rengti apibendrintas su šių planų įgyvendinimu susijusias ataskaitas;
5. analizuoti strateginio planavimo veiklos procesus ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui veiklos procesų gerinimo klausimais;
6. dalyvauti koordinuojant Savivaldybės administracijos ir asociacijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių dalyvė yra Savivaldybė, ir juridinių asmenų, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai, vidaus kontrolės politikos nustatymą, sukūrimą ir tobulinimą;
7. padėti sudaryti Strateginio planavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžių darbotvarkes, rengti ir pateikti medžiagą, reikalingą Komisijos darbui;
8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams reikiamą medžiagą ir dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;
9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis:

koeficientas 7,25 (apie 770 Eur. atskaičiusi mokesčius)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose nurodytiems reikalavimams.
3. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.

Dokumentų priėmimo vieta:

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu komanda@kaunas.lt, laiško pavadinimas "Dėl Strateginio planavimo skyriaus specialisto"
*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-06-21
Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).