402
Buhalteris (-ė)
Buhalteris (-ė)
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas

Lietuvos mokslo taryba į savo darnų ir profesionalų kolektyvą mielai priimtų buhalterį (-ę) !

Tikimės, kad:
• turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
• ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos (finansų valdymo) srityje;
• išmanote buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) gebėti juos taikyti praktikoje;
• turite patirties dirbant su informacinėmis sistemomis; esate susipažinunęs ir gebate savarankiškai dirbti su kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);
• esate susipažinęs ir sugebėsite savarankiškai dirbti su kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa;
• mokate dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Darbo pobūdis

Vykdysite tokias funkcijas:
• pagal kompetenciją ir nustatytas darbų apimtis laiku ir teisingai surašyti apskaitos dokumentus, patikrinti apskaitos dokumentuose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą ir registruoti apskaitoje gautinas, gautas, panaudotas, perduotas, grąžintinas, sukauptas finansavimo sumas, įsipareigojimus (gautinas ir mokėtinas sumas), pajamas ir sąnaudas;
• sudaryti sąskaitų žiniaraščius, didžiąją knygą ir kitas ataskaitas bei Skyriaus vedėjui ar kitam atsakingam Skyriaus darbuotojui teikti duomenis, kurie reikalingi biudžeto vykdymo, tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų sudarymui;
• atlikti finansavimo sumų su mokslo ir studijų institucijomis derinimą už ataskaitinius metus;
• pagal kompetenciją bendradarbiauti su finansuojamų projektų vykdytojais ir/ar mokslo ir studijų institucijomis, Mokslo fondo skyrių darbuotojais, kontroliuoti ar laikomasi patvirtintų sąmatų, remiantis mokslo ir studijų institucijų patenkintais prašymais atliekti jų keitimus;
• Skyriaus vedėjui ar jo paskirtam kitam darbuotojui pagal iš anksto su Mokslo fondo skyrių darbuotojais suderintus dokumentus, vadovaujantis Finansų ministerijos nustatytais terminais ir tvarka, teikti duomenis lėšų prognozei VBAMS sudaryti;
• patikrinti Mokslo fondo skyrių darbuotojų parengtus teikimus dėl lėšų, skirtų projektų vykdymui pervedimo, po suderinimo vykdyti bankines operacijas ir rengti mokėjimo paraiškas VBAMS;
• pagal kompetenciją teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir atliekti su mokslo ir studijų institucijomis tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS;
• saugoti dokumentus, pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoti į archyvą.

Dokumentai priimami TIK el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).


Nuoroda į skelbimą: 

https://portalas.vtd.lt/lt/finansu-ir-apskaitos-skyriaus-buhalteris-322;763300.html

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Buhalterio asistentas
UAB Admoneo
Vilnius
€ 1233 – 1783
Galiojimo pabaiga: 2022.05.27
Buhalterė (-is) - apskaitininkė (-as)
Rasų valda, UAB
Vilnius
€ 1200
Galiojimo pabaiga: 2022.06.08
Buhalteris (-ė)
UAB Jore Invest
Vilnius
€ 1800
Galiojimo pabaiga: 2022.06.09
Darbo užmokesčio ir kintamo atlygio specialistas (-ė)
Lietuvos paštas, AB
Vilnius
€ 1600 – 2000
Galiojimo pabaiga: 2022.05.26
BUHALTERIS (-Ė)
Emplonet, UAB
Vilnius
€ 2103 – 2454
Galiojimo pabaiga: 2022.06.03
Buhalteris (-ė)
Hansab, UAB
Vilnius
€ 1500 – 1700
Galiojimo pabaiga: 2022.06.02