231
Statybų techninės priežiūros specialistas
Statybų techninės priežiūros specialistas
Statybų techninės priežiūros specialistas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Statybų techninės priežiūros specialistas
Statybų techninės priežiūros specialistas

Statybų techninės priežiūros specialistasKauno miesto savivaldybės administracija

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį statybos srityje;
3. turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą ypatingo statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir naudojimą;
5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, sąmatų skaičiavimo programa ,,Sistela“ ar ,,Astera“;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.
7. būti savarankiškas, pareigingas, darbštus, mokėti bendrauti, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:
1. vykdyti statybos techninės priežiūros funkcijas nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus;

2. tikrinti rangovų pateiktus keičiamų statybos darbų kainos nustatymo dokumentus ir raštiškai patvirtinti (vizuojant), kad statybos darbų kaina yra pagrįsta ir atitinka sutarties sąlygas;
3. tikrinti ir derinti pagal savo kompetenciją statomų, rekonstruojamų statybos objektų atliktų darbų aktus, kontroliuoti lėšų, skirtų objektams finansuoti, panaudojimą;
4. dalyvauti pagal kompetenciją darbo grupių, komisijų veikloje;
5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis;
6. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Pareiginės algos koeficientas -9

Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):

  • „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  • dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose nurodytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu, laiško pavadinimas „Dėl statybų techninės priežiūros specialisto“.
*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

KYC Specialist in KYC Middle Office
"Swedbank", AB
Vilnius
€ 1400 – 2100
Galiojimo pabaiga: 2022.05.31
GAMYBOS DARBUOTOJAI KLAIPĖDOJE | PASIRINK TAU PATOGŲ DARBO GRAFIKĄ!
BIURO
Klaipėda
€ 850 – 1175
Galiojimo pabaiga: 2022.06.15
VERSLO PROCESŲ VADOVAS (-Ė)
ACC Distribution, UAB
Kaunas
€ 3300
Galiojimo pabaiga: 2022.05.28
Buhalteris (-ė)
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Vilnius
€ 1500
Galiojimo pabaiga: 2022.06.09
MECHANIKAS (GAMYBINĖ ĮMONĖ)
Noriu personalo sprendimų grupė
Kaunas
€ 2100
Galiojimo pabaiga: 2022.06.17
Android Developer - Mobile Team
TG LAB, UAB
Vilnius
€ 3000 – 7000
Galiojimo pabaiga: 2022.05.22