172
Alliance for Recruitment
Nepriklausomas Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto narys
Alliance for Recruitment
Alliance for Recruitment

Nepriklausomas Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto narysAlliance for Recruitment

Darbo aprašymas

Skelbimas Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nepriklausomam Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto nariui atrinkti. 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – bendrovė), juridinio asmens kodas 240329870,  skelbia vieno nepriklausomo Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto nario atranką.   

Atrankos procedūras vykdys atrankos agentūra UAB Alliance recruitment  ir bendrovės Stebėtojų taryba. 

Bendrovės interneto svetainė www.portofklaipeda.lt.   

Nepriklausomas Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto narys  

Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komitetą sudaro 3 nariai, komiteto kadencija sutampa su bendrovės Stebėtojų tarybos kadencija. Atrinktas Audito ir rizikų komiteto narys bus skiriamas iki veikiančio Audito ir atlygio skyrimo komiteto kadencijos, sutampančios su bendrovės Stebėtojų tarybos kadencija, pabaigos. Bendrovės Stebėtojų taryba  sudaryta 4 metų kadencijai, įgaliojimus vykdo nuo 2023 m. sausio 2 d.  

Bendrovės nepriklausomo stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto nario mėnesinis atlygis  -  1 490 (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt) Eur (prieš mokesčius). Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komitetas veikia kaip patariamasis bendrovės stebėtojų tarybos organas vidaus kontrolės ir veiklos rizikų valdymo srityse. Pagrindinės bendrovės Stebėtojų Audito ir rizikų komiteto funkcijos stebėti ir vertinti:  

 • Bendrovės turto bei finansinių išteklių panaudojimą;  
 • Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą; 
 • Audito atlikimo procesą; 
 • Auditoriaus nepriklausomumą ir objektyvumą; 
 • Auditoriaus atrankos procesą; 
 • Vidaus audito funkcijos veiksmingumą; 
 • Pagrindinių rizikų valdymo ir kontrolės sistemų veikimą; 
 • Rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą bei jų veiksmingumą; 
 • Išorės ir vidaus teisės aktų atitiktį.  

Papildomos funkcijos  

Stebėti ir vertinti: 

 • išorės audito įmonių ir pagrindinių audito partnerių rotacijos reikalavimų atitikimą; 
 • ne finansinių ataskaitų audito paslaugų pobūdį ir mastą; 
 • galimas grėsmes nepriklausomumui, taip pat šioms grėsmėms mažinti taikytas apsaugos priemones; 

Informuoti bendrovės stebėtojų tarybą: 

 • probleminiais klausimais, susijusiais su įmonėje atliekamu auditu, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai, susiję su finansinėmis atskaitomis, rekomendacijų teikimas dėl šių trūkumų šalinimo ir jų prevencijos sistemų tobulinimo;  
 • apie įmonėje vykdomus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, LR Susisiekimo ministerijos ar kitų institucijų atliekamus auditus bei informacijos teikimas apie minėtų institucijų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo kontrolę. 

Reikalavimai

Kandidatas, pretenduojantis į bendrovės Stebėtojų tarybos nepriklausomus Stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto narius turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai kandidatui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą finansų, buhalterinės apskaitos ar verslo administravimo srityse;
 • būti nepriekaištingos reputacijos. Kandidatas nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia bendrovė, susijusios funkcijos;
 • negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;
 • jeigu kandidatas yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Specialieji reikalavimai kandidatui:

 • išmanyti tarptautinius apskaitos standartus;
 • mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip C2 lygiu, anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse patirtį.
 • turėti didelių įmonių finansų audito patirties ir/arba turėti vidaus auditoriaus pažymėjimą (būtų privalumas).

Nepriklausomumo reikalavimai kandidatui:

 • negali būti esamas ar paskutinius 3 metus buvęs bendrovės darbuotojas;
 • ne trumpiau kaip vienerius metus negali būti bendrovės kolegialaus organo nariu;
 • negali atstovauti bendrovės akcininkui;
 • neturi būti bendrovės vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • negali gauti ar per paskutinius vienerius metus negali būti gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš bendrovės, išskyrus atlygį už veiklą, kurią jis vykdo ar vykdė eidamas audito komitetą sudariusio kolegialaus organo nario, audito komiteto ar kito komiteto nario pareigas;
 • negali turėti ir per paskutinius vienerius metus negali būti turėjęs verslo ryšių su bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas; turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš įmonės;
 • negali būti ir per paskutinius 3 metus negali būti buvęs bendrovės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės partneriu, dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju (UAB „KPMG Baltics“);
 • negali būti ėjęs bendrovės audito komiteto nario pareigų iš viso ilgiau kaip 12 metų;
 • neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Įmonė siūlo

Kandidatuojant pateikiami dokumentai:

 • Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas Nr. 1);
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Atrankos komisijos prašymu, gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius kandidato atitikimą nurodytiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Terminai ir kontaktai:

 • Dokumentų pateikimo terminas – 2023 m. kovo 24d.;
 • Kandidatai dokumentus siunčia atrankos agentūrai Alliance for Recruitment el.paštu km@afr.lt laiško temoje nurodant „Atranka į nepriklausomus  KVJUD Audito ir rizikų komiteto narius“;
 • Atrankos agentūros Alliance for Recruitment kontaktinis asmuo: vyresnioji konsultantė Kristina Mėlynytė, tel. +370 686 44963, el. paštas: km@afr.lt;
 • Bendrovės kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vadovė Akvilė Rupainytė, tel. +370 69831243, el. paštas: personalas@port.lt.

Papildoma informacija

PRIEDAS:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas Nr. 1),  https://afr.lt/sites/default/files/doc/1%20priedas.docx
 2. Gyvenimo aprašymas;
 3. Atrankos komisijos prašymu, gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius kandidato atitikimą nurodytiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 1489 - 1490

Vietovė

  Klaipėda, Klaipėdos apskritis, Lietuva

Laikas

 • Visa darbo diena
Kontaktinis asmuo
Kristina Mėlynytė
+370 686 44963

Alliance for Recruitment yra didžiausia personalo paieškos ir atrankos kompanija Baltijos šalyse, teikianti paslaugas klientams Šiaurės, Vidurio ir Rytų Europoje. Mes pasižymime didžiausiu sėkmingai įdarbintų kandidatų kiekiu, profesionalių atrankos konsultantų skaičiumi ir augimo tempu. Esame patikima ir efektyvi atrankos ekspertų komanda, turinti daugiau nei dešimtmetį patirties dirbant su įvairių verslo šakų klientais.
Skelbiama AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, kuri yra viena didžiausių susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių. Įmonė teikia viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą Rytinės Baltijos jūros pakrantės regione, 1 (vieno (-os)) nepriklausomo (-os) audito ir rizikų komiteto nario (-ės) atranka. Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 24 d. (imtinai).